ได้ผลดี! “สุวรรณภูมิ” จัดระเบียบกรุ๊ปทัวร์ จัดจุดนัดพบ ชั้น 4 ประตู 10

เมื่อวันที่8ม.ค.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)แจ้งว่าหลังจากประเทศไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19คลี่คลายลงส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)มีความหนาแน่นมากขึ้นในทุกกลุ่มประเภทผู้โดยสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยบริษัทท่องเที่ยว(กรุ๊ปทัวร์)ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากช่วงมีการแพร่ระบาดฯทั้งนี้ทสภ.ได้พบหลายกรณีที่บริษัทท่องเที่ยวได้นัดหมายกรุ๊ปทัวร์ก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลานานบางกรณีลูกทัวร์มาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาเดินทางมากกว่า10ชั่วโมงและบางบริษัทไม่มีการดูแลกรุ๊ปทัวร์ทำให้เกิดกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่รอเวลาเช็กอินบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกเป็นจำนวนมากคำพูดจาก สล็อตออนไลน์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผู้ใช้บริการหลายกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทสภ.จึงทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมต่างๆซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวได้แก่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)เพื่อดำเนินการตามแนวทางการใช้พื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทสภ.ได้ขอความร่วมมือบริษัทท่องเที่ยวทุกแห่งในการรวมกรุ๊ปทัวร์สำหรับเที่ยวบินขาออกที่บริเวณชั้น4ประตู10อาคารผู้โดยสารซึ่งการกำหนดพื้นที่เฉพาะนี้ช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็กอินภายในอาคาร

อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดระเบียบตามแนวทางดังกล่าวบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของทั้ง2สมาคมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยทสภ.มุ่งหวังให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกกลุ่มทางทสภ.ต้องขออภัยหากผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกมาณที่นี้.คำพูดจาก เกมสล็อตออนไลน์

Back To Top